ZWROT TOWARU

Odstąpienie od umowy

Jeśli jesteś konsumentem - co do zasady przysługuje Ci prawo do odstąpienia od zawartej na odległość umowy.

1. Od umowy możesz odstąpić, składając nam oświadczenie o odstąpieniu od umowy np. poprzez wiadomość e-mail przesłaną na adres: info@rannistel.com

2. Od umowy możesz odstąpić w terminie 14 dni.

3. Bieg czternastodniowego terminu na odstąpienie od umowy rozpoczyna się od objęcia rzeczy w posiadanie przez Ciebie lub wskazaną przez Ciebie osobę trzecią inną niż przewoźnik.

4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

5. Zwracaną rzecz zwróć do nas niezwłocznie na adres: Szydłówek 79, 26-500 Szydłowiec, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpiłeś od umowy.

6. Dokonane przez Ciebie płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy na zasadach wskazanych w regulaminie zwrócimy Ci niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Ciebie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

7. Możemy wstrzymać się ze zwrotem otrzymanej od Ciebie płatności do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Ciebie dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

8. Pamiętaj, że prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m.in. w odniesieniu do umowy:

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

  • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,

  • w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu

  • dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Szczegółowe informacje na temat odstąpienia od umowy znajdziesz w naszym Regulaminie sprzedaży.
FORMULARZ ZWROTU TOWARU


DATA: .........................................

NUMER ZAMÓWIENIA: ....................................... DATA ZAMÓWIENIA: .........................................

NUMER FAKTURY/PARAGONU: .....................................................................................................................

IMIĘ I NAZWISKO: ....................................................................................................................................................

ADRES: .............................................................................................................................................................................

TELEFON: ...................................................... EMAIL: .................................................................


Proszę o zwrot gotówki na rachunek bankowy:
(zwrot możliwy jest jedynie na rachunek bankowy Klienta)

Nazwa Banku: ...............................................................................................................................................................

Numer rachunku:


NAZWA TOWARU

ILOŚĆ

CENA BRUTTO

PRZYCZYNA ZWROTU


Uwagi Klienta: ...............................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................


Oświadczam, że znane mi są warunki zwrotu towaru określone w Regulaminie sklepu.....................................................................................
(czytelny podpis Klienta)